Z pojęciem odszkodowania każdy z nas spotkał się prawdopodobnie przynajmniej raz w życiu. Bardzo często pojawia się ono w momencie, kiedy domagamy się rekompensaty za wyrządzoną nam szkodę lub stratę materialną. Warto więc wiedzieć, że termin odszkodowanie jest jednym z podstawowych i jednocześnie najważniejszych pojęć odnoszących się do roszczeń, których domagają się osoby poszkodowane między innymi w wyniku wypadków komunikacyjnych. Okazuje się jednak, że z samym pojęciem odszkodowania jest związane również wiele innych aspektów. Warto więc wiedzieć, co z definicji oznacza pojęcie „odszkodowanie”, a także jakie ono spełnia funkcje.

Czym jest odszkodowanie – jak pojęcie to wyjaśnia definicja?

Odszkodowanie jest terminem powszechnie stosowanym i co najważniejsze, jego znaczenie zostało precyzyjnie zdefiniowane. Wobec tego jak najprościej można określić, co oznacza ten termin? Odszkodowanie stanowi rodzaj świadczenia, które wypłacone zostaje na rzecz osoby poszkodowanej, np. w wypadku drogowym. Żeby jednak konieczność wypłacenia świadczenia mogła zaistnieć, poszkodowany powinien być uczestnikiem wypadku bądź osoby trzecie powinny wyrządzić szkodę na jego niekorzyść, w wyniku której zostało naruszone jego prawnie chronione mienie.

Od kogo poszkodowany może domagać się odszkodowania?

Poszkodowany, domagając się odszkodowania, jednocześnie domaga się ochrony swoich praw i własności. Wobec tego od kogo można się go domagać? Z zasady jest to niezwykle proste. Otóż poszkodowany może domagać się należnego świadczenia od sprawcy, który wyrządził daną szkodę. W rozumieniu prawa jest on podmiotem ponoszącym pełną odpowiedzialność za zaistnienie szkody i straty. Wobec tego jest on zobowiązany również do „naprawienia” następstwa swoich czynów na podstawie wiążącej go stosownej umowy. Mówimy tu o przypadku, kiedy właściciel pojazdu zawiera z towarzystwem ubezpieczeń umowę dotyczącą ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (tzw. OC). Wówczas to właśnie ubezpieczyciel jest zobowiązany do materialnego pokrycia szkód wyrządzonej przez swojego klienta.

Jakie funkcje zgodnie z prawem ma spełniać odszkodowanie?

Nie da się ukryć, że każdy z nas kojarzy odszkodowanie z materialnym dobrem przekazywanym na rzecz osoby poszkodowanej. Wobec tego jasno wynika, że z zasady odszkodowanie ma spełnić funkcję kompensacyjną. Co to jednak oznacza w praktyce?

Otóż rolą odszkodowania jest pokrycie i wyrównanie uszczerbku mienia, który powstał w wyniku działań osoby trzeciej, wbrew poszkodowanemu. Warto w tym momencie podkreślić, że wysokość odszkodowania nie jest kwotą stałą. W praktyce oznacza to, że jest ona ustalana na podstawie rozległości szkód i strat, jakie doznał poszkodowany. Warto więc wiedzieć, że odszkodowanie powinno zostać przyznane adekwatnie do poniesionej szkody. W niektórych przypadkach warto skorzystać z pomocy firm, takich jak np. AUXILA, która wspiera osoby pokrzywdzone w wypadkach w procesie uzyskania należnego świadczenia o odpowiedniej wysokości.

Kiedy można starać się o odszkodowanie?

Odszkodowanie jest świadczeniem wypłacanym z tytułu poniesionej straty czy uszczerbku. By się o nie starać, muszą zostać spełnione warunki określone przepisami prawa. Zalicza się do nich:

  • zaistnienie szkody,
  • zaistniała szkoda musi być wynikiem zdarzenia, które jednocześnie doprowadza do powstania odpowiedzialności odszkodowawczej,
  • zdarzenie to musi wyróżniać się ciągiem przyczynowo-skutkowym, który jest logicznie uzasadniony.

Czym jest rzeczona odpowiedzialność odszkodowawcza?

Odpowiedzialność odszkodowawcza to pojęcie nieodłącznie związane z terminem odszkodowania. Przede wszystkim warto wiedzieć, że wyróżnia się obecnie dwa rodzaje odpowiedzialności odszkodowawczej. Można mówić o:

  • odpowiedzialności odszkodowawczej deliktowej – która jest wynikiem sprzecznych z prawem zachowań, jak np. działalność przestępcza,
  • odpowiedzialności odszkodowawczej kontraktowej – ten rodzaj odpowiedzialności wynika przede wszystkim z umowy zawartej pomiędzy stronami, np. wskutek niedopełnienia zobowiązań.

Mówiąc więc prościej, odpowiedzialność odszkodowawcza to powstające w rozumieniu prawa zobowiązanie, do pokrycia wyrządzonych szkód w sposób materialny, na rzecz osoby poszkodowanej.