W sytuacji, gdy posiadasz roszczenie finansowe wobec podmiotu, który pomimo polubownych prób wyegzekwowania należności nie opłacił ustalonej kwoty, możesz wystąpić na drogę sądową. Aby uzyskać sądowy nakaz zapłaty dla Twojego dłużnika niezbędne będzie sformułowanie pierwszego pisma procesowego, jakim jest pozew o zapłatę należności. Pozew o zapłatę jest dokumentem, który rozpoczyna postępowanie sądowe w Twojej sprawie i może zostać skierowany do postępowania w jednym z czterech trybów: uproszczonym, zwykłym, upominawczym oraz nakazowym. Skonstruuj go odpowiednio i złóż we właściwej placówce.

Co powinien zawierać pozew o zapłatę należności?

Pozew o zapłatę należności, który zdecydujesz się złożyć w trybie uproszczonym jest przygotowanym formularzem, który wystarczy wypełnić. Aby skorzystać z tej opcji musisz zmieścić się w kwocie 20000 zł maksymalnie dla wysokości należnej wpłaty. W przypadku pozostałych trybów postępowania, w myśl artykułu 187 Kodeksu Postępowania Cywilnego (kpc, Dz. U. z 1964 r, nr 43, poz. 296) należy stworzyć pozew o zapłatę należności, dokładnie określający placówkę, w której zostanie on złożony, dokładne określenie żądania, wyjaśnienie zasadności żądania zapłaty oraz informację, dotyczącą pozasądowej próby rozstrzygnięcia sporu finansowego. Pozew o zapłatę należności, według art. 126 kpc powinien zawierać dokładne dane dłużnika, gdzie zasadnym są imię i nazwisko oraz adres prowadzonej działalności gospodarczej (jeśli osoba fizyczna nie prowadzi działalności, będzie to adres zamieszkania). określenie danych adresowych jest ważne ze względu na określenie placówki sądowej, właściwej do rozpatrzenia sporu. Pozew może zawierać dodatkowe wnioski oraz spis załączników. 

Wymogi dla pozwu o zapłatę – jakie przepisy je regulują?

Każdy z trybów postępowania określa zasady, w myśl których sąd wyda decyzję o konieczności zapłaty. W przypadku postępowania nakazowego, przebiegającego szybko i prosto niezbędne są dokładne dane dłużnika, wtedy nie jest wymagane postępowanie sądowe. Konieczne są dowody na określenie zadłużenia (np. oświadczenie dłużnika o zamiarze spłaty). W przypadku postępowania w trybie upominawczym, aby sąd nie musiał przeprowadzać rozprawy również konieczne będzie zgromadzenie dowodów na istnienie zadłużenia (możesz przedstawić rachunki, faktury). Postępowanie uproszczone, niewymagające samodzielnego formułowania pozwu ograniczone jest wysokością należności. Jeśli Twój dłużnik zalega na kwotę niższą od sumy 20000 zł, możesz skorzystać z uproszczonej formy wnioskowania o zapłatę należności. Więcej informacji na ten temat udziela kancelaria adwokacka Warszawa.