Na początku roku szkolnego wielu rodziców wykupuje polisę ubezpieczeniową dla swoich dzieci na wypadek nieszczęśliwego zdarzenia w szkole. To dobra inwestycja, która w razie wystąpienia konkretnej szkody, zapewnia dziecku i jego rodzicom lub opiekunom odpowiednie wsparcie w ramach tej polisy. Wypadki w szkołach należą do częstych zdarzeń i są jednym z najczęstszych powodów, dla których występuje się z roszczeniem do ubezpieczyciela. Zanim podpiszesz dokument polisy, warto znać swoje prawa i okoliczności, które ubezpieczenie obejmuje. Jak ustalić, kto ponosi odpowiedzialność za zdarzenie i jak ubiegać się o wypłatę odszkodowania?

Wypadki w szkole są niestety na porządku dziennym. W ciągu roku dochodzi średnio do 55 tysięcy wypadków uczniów w polskich szkołach. W porównaniu z ilością wypadków drogowych w ciągu roku, których liczba wynosi średnio powyżej 30 tysięcy, ten wynik może bić na alarm. W tym kontekście, zapobieganie ewentualnym zdarzeniom w szkole jest niezwykle ważne, a jedną z form zabezpieczenia zdrowia i życia dziecka jest wykupienie ubezpieczenia szkolnego w towarzystwie ubezpieczeniowym.

Wypadek w szkole – jak postępować?

Wypadek w szkole to zdarzenie losowe, a zatem nie można go przewidzieć, ani ocenić wcześniej jego rozmiaru i konsekwencji dla zdrowia dziecka. W związku z tym, trudno mu zapobiec, ale można zabezpieczyć się przed jego skutkami. Zgodnie z definicją, jest to nagłe zdarzenie, spowodowane zewnętrzną przyczyną, niezależną od dziecka. Co ważne, zdarzenie to może nastąpić w czasie zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, które są organizowane przez jednostki organizacyjne systemu oświaty, jakimi są między innymi szkoły publiczne. W wyniku takiego zdarzenia, dziecko odnosi uraz, będący uszkodzeniem tkanek ciała lub narządów. 

W razie nieszczęśliwego zdarzenia w czasie realizacji zadań edukacyjno-wychowawczych przez szkołę, uczniowi powinna zostać udzielona niezbędna natychmiastowa pomoc przez nauczyciela lub opiekuna. Jeśli zachodzi taka potrzeba, należy wezwać pomoc lekarską, a w razie potrzeby – również policję i straż pożarną. Do obowiązków szkoły należy też poinformowanie o zdarzeniu rodziców lub opiekunów ucznia, a jego fakt powinien zostać odnotowany w rejestrze wypadków uczniów oraz w dzienniku. Ponadto, należy powołać zespół powypadkowy, do którego zadań należy przeprowadzenie postępowania powypadkowego i sporządzenie potrzebnej dokumentacji. Zespół powołuje dyrekcja, a na sporządzenie protokołu wypadku i zebranie należnej dokumentacji ma on ustawowo 21 dni, począwszy od dnia zakończenia procedur po zdarzeniu.

Wypadek w szkole a odszkodowanie

Ubezpieczenie grupowe, oferowane przez szkołę w ramach nawiązania współpracy z wybranym towarzystwem ubezpieczeniowym, daje rodzicom pewność, że w przypadku wystąpienia wypadku w szkole, w wyniku którego dziecko nabyło uraz, otrzyma ono niezbędną pomoc i odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia szkolnego. Oczywiście, zanim odetchniemy ze spokojem po wykupieniu ubezpieczenia szkolnego, sprawdźmy dokładnie, na jaką kwotę opiewa dane ubezpieczenie i jakie okoliczności ewentualnego zdarzenia obejmuje. Może się zdarzyć, że rozmiar szkody jest o wiele większy, niż kwota ubezpieczenia, a co za tym idzie – kwota odszkodowania będzie niewspółmierna do szkody. 

Obowiązek wypłaty odszkodowania, na przykład odszkodowania za złamaną rękę, należy do towarzystwa ubezpieczeniowego, w którym wykupiliśmy polisę. W przypadku wystąpienia wypadku, cała odpowiedzialność prawna za stan dziecka spada na szkołę i dyrekcję. Nauczyciel, na którego lekcji doszło do zdarzenia, musi udowodnić że nie przyczynił się do zaistniałej sytuacji i zachował należną uwagę oraz wymagane środki bezpieczeństwa. Chodzi tu głównie o udowodnienie, że wobec ucznia nie została użyta przemoc fizyczna.

Do najczęściej wypłacanych odszkodowań z ubezpieczenia szkolnego należą złamania kończyn górnych i dolnych, skaleczenia, uszkodzenia szczęki, stłuczenia głowy, pobicia, a także odszkodowania za skręcenie i naderwanie stawu skokowego. Oprócz towarzystwa ubezpieczeniowego, w którym wykupiliśmy daną polisę, możemy również dochodzić roszczeń odszkodowawczych w ZUS. Odszkodowanie takie jest wypłacane w formie jednorazowego świadczenia lub renty.